مجله اینترنتی ایرانیان

ضرب المثل های شیرین فارسی

ضرب المثل های حرف « ظ »

ظالم پای دیوارِ خودشو، میکنه !
ظالم دست کوتاه !
ظالم همیشه خانه خرابه !
ظاهرش چون گور کافر پر حلل — باطنش قهر خدا عزوجل !