ضرب المثل

ضرب المثل های شیرین فارسی

ضرب المثل های شیرین فارسی

ضرب المثل های حرف « غ »

غاز میچرونه !
غربال را جلوی کولی گرفت و گفت : منو چطور می بینی ؟ گفت : هر طور که تو منو میبینی !
غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو !
غلیان بکشیم یا خجالت  ! (( مائیم میان این دو حالت  … ))
غم مرگ برادر را برادر مرده میداند !
غوره نشده مویز شده است !

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ورود

X

ثبت نام