مجله اینترنتی ایرانیان

ادعای عجیب رییس سازمان نظام پزشکی درباره مرگ کیارستمی

رییس سازمان نظام پزشکی ادعای عجیبی درمورد کیارستمی و علت مرگ این کارگردان سینمای ایران مطرح کرد.

مگ وب – درحالی که مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران چند روز پیش از ارجاع پرونده عباس کیارستمی به کمیسیون پزشکی قانونی تهران خبرداد و گفت:((پرونده کیارستمی به تازگی به کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران آمده و پرونده ای در این خصوص با اخذ توضیحات شاکی و متشاکی و گرفتن مستندات بالینی تشکیل شده است و این پرونده در حال بررسی است))

سینما سینما خبرداد رییس سازمان نظام پزشکی با حضور در نمایشگاه مطبوعات ادعای جالبی را مطرح کرد و گفت:علت اصلی مرگ کیارستمی،خونریزی وسیع مغزی در فرانسه بوده است.

گردآورندگان: گروه مجله مگ وب

کیارستمی