تگ : درامد خانوارها

کسب و کار

موانع افزایش درآمد مردم در ایران

مگ وب
بانک مرکزی از سقوط رشد درآمد خانوارهای ایرانی طی سه سال اخیر گزارش داده است. بر اساس آمار ارائه شده، طی دوره فعالیت دولت یازدهم درآمد خانوارها با ۲۰ درصد

ورود

X

ثبت نام