مجله اینترنتی ایرانیان
مرور برچسب

وزارت راه و شهرسازی

تسهیلات خرید مسکن با سود ۶درصد و بازپرداخت ۲۰ساله

تسهیلات خرید مسکن در این محله‌ها با سود 8 درصد و دوره بازپرداخت 12 ساله است که پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به دولت سود تسهیلات 6 درصد و دوره بازپرداخت 20 ساله است که به این ترتیب سود تسهیلات 30 تا 40 درصد کاهش خواهد یافت.